ЗА КАНДИДАТИТЕ

Категорија АМ

 

Потребни документи за полагање возачки испит:

 

 • Наполнети 16 години возраст
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (12 н/ч теор.)
 • Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 •  

  Забелешка: За оваа категорија се полага само теоретскиот дел од возачкиот испит.

   

   

  Мотокултиватор е моторно возило со една или две осовини, чија најголема сила на моторот е 12 киловати и кое е конструирано така да носи, влече или потиснува разни менливи приклучоци и орудија или да служи за погон на такви орудија или за влечење на лесна приколка.

   

   

  Велосипед со помошен мотор е возило со погон на педали, кое како дополнување може да има мотор со внатрешно согорување,  со работна зафатнина која не  е поголема од  50 см3 или електромотор со најголема континуирана излезна силина од  0,25 kw, при што дејството на моторот се исклучува кога брзината ќе достигне 25км/ч  или ако велосипедистот го прекине дејствувањето на педалата.

   

   

  Мопед е возило на моторен погон со две или  три тркала, чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување не е поголема од  50см3, односно силата на електромоторот не поминува повеќе од  4kw и чија брзина на рамен пат е ограничена најмногу на 45 км/ч.

   

   

  Трицикл е возило на моторен погон со три тркала симетрично поставени по должината на оската на возилото, чија маса не е поголема од 400 kg - ако е наменето за превоз на лица, односно 550 kg - ако е наменето за превоз на товар (без батерија ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување е поголема од 50 cm3 и чија најголема дозволена брзина е поголема од 45 km/h;

   

   

  Лесен четирицикл е возило на моторен погон со четири симетрично поставени тркала, чија маса не е поголема од 350 kg (без батерија и со сила на моторот не е поголема од 4 кw ако возилото е на електричен погон), чија работна зафатнина на моторот со внатрешно согорување не е поголема од 50 cm3 и чија конструкциски најголема дозволена брзина не е поголема од 45 km/h;