ЗА КАНДИДАТИТЕ

Национална категорија Г

 

 

Во национална категорија ,,Г“ спаѓаат мобилни машини. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.

 

Потребни документи за полагање возачки испит:

 

 • Наполнети 16 години возраст
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Согласност од двајцата родители, законскиот застапник или старателот, заверена на нотар (ако не наполнило 18 години)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (12 н/ч теор.)
 • Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 •  

  Забелешка: За оваа категорија се полага само теоретскиот дел од возачкиот испит.