ЗА КАНДИДАТИТЕ

Категорија БЕ

 

 

Во категоријата „БЕ“ спаѓаат комбинација на возила влечени од страна на возило од категорија „Б“,при што најголема дозволена маса на приклучното возило не надминува 3 500 kg согласно со прописите од областа на единечно одобрение на возила.

 

Потребни документи за полагање возачки испит:

 

 • Наполнети 18 години возраст
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 8 н/ч практ.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 •  

  Забелешка: За оваа категорија се полага само втор практичен дел од возачкиот испит.