Për QE NEW DRIVER TETOVË

Për qendrën e provimeve

 

Qendra për provime NEW DRIVER – Tetovë organizon dhe zbaton provime për të gjitha kategoritë dhe kategoritë nacionale (АМ, А, А1, А2, B, BЕ, C, CЕ, C1, C1Е, D, DЕ, D1, D1Е, F, G, Т). Qendra për provime NEW DRIVER – Tetovë i plotëson të gjitha kriteret e parapara me Rregulloren për mënyrën e zbatimit të provimeve për leje dhe kushtet hapësinore si dhe të pajisjeve materialo-teknike. Kjo do të thotë se i plotëson kushtet për zbatimin e provimit për leje.